Community Groups

List of Community Groups

 • Capel Newydd Llandeilo

  Congregational Chapel – for Sunday worship
  Capel Annibynwyr – ar gyfer addoli ar y Sul

 • Clwb Gwawr Llandeilo

  Group for women to meet monthly to hold activities and socialize through the medium of Welsh. Usually on the first Thursday of the month.
  Grwp I ferched gyfarfod yn fisol I gynnal gweithgareddau a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel arfer ar nos Iau cyntaf yn y mis.

  Contact details / Manylion cyswllt
  01558 822613 – Shan Evans

 • Clwb Rygbi Llandeilo

  Llandeilo Rugby Club runs teams from the ages of 7 to Senior Teams. Junior Rugby for U7-U17’s.
  The club’s home is at Cae William, Carmarthen road, Llandeilo, SA19 6RS
  Clwb rygbi Llandeilo yn rhedeg tîmau o plant oed 7 lan i tîmau uwch. Rygbi Ieuenctid o oedran 7-17 oed. Cartref y clwb yn Cae William, Heol Gaerfyrddin, Llandeilo, SA19 6RS

  Contact details / Manylion cyswllt
  Contact via Facebook- Llandeilo RFC (Official)
  Always looking for new volunteers

 • Dinefwr National Trust

  Dinefwr is a marvellous 900 acre estate of true Welsh significance. Our conservation works range from hands on volunteering within the estate, to welcoming our wonderful visitors, to supporting our stock men with our beautiful White Park cattle, and assisting in the conservation and preservation of our SSI and NNR status. You can get involved in the thrill and excitement of our wedding and events, and the intriguing organisation of our new to be established ‘Research Room’. If you have a passion for Welsh History and the beauty of Dinefwr, there is something here for you.  
  Mae Dinefwr yn ystâd ryfeddol 900 erw o wir arwyddocâd Cymraeg. Mae ein gwaith cadwraeth yn amrywio o wirfoddoli ymarferol yn yr ystâd, i groesawu ein hymwelwyr rhyfeddol, i gefnogi ein dynion stoc gyda’n gwartheg hardd yn y Parc Gwyn, a chynorthwyo i warchod a chadw ein statws SSI a NNR. Gallwch chi gymryd rhan yng ngwefr a chyffro ein priodas a’n digwyddiadau, a threfniadaeth ddiddorol ein newydd i gael ei sefydlu yn ‘Ystafell Ymchwil’. Os oes gennych angerdd am Hanes Cymru a harddwch Dinefwr, mae rhywbeth yma i chi.

  Contact details / Manylion cyswllt
  Dinefwr@nationaltrust.org.uk – 01558825910
  Please contact if you’re interested in volunteering

 • Dinefwr Nordic Walkers

  Nordic walking gives you an all over body workout, as you are taught to push with your arms, so you are using groups of muscles in your upper body not just using your legs.
  Mae Grwp Cerdded Nordig yn rhoi ymarfer corff cyfan i chi, gan eich bod chi’n cael eich dysgu i wthio gyda’ch breichiau, felly rydych chi’n defnyddio grwpiau o gyhyrau yn rhan uchaf eich corff nid dim ond defnyddio’ch coesau.

  Contact details Manylion cyswllt
  07974778469 / Stuartanderson002@gmail.com
  Always looking for volunteers

 • Dinefwr Ramblers

  We are a friendly walking group offering led walks, group holidays and social activities. We usually lead 2 walks a week of different lengths and challenge – from 3-5 mile afternoon rambles up to 10-12 mile day hikes, anywhere in this part of Wales.
  Rydym yn grŵp cerdded cyfeillgar sy’n cynnig teithiau cerdded dan arweiniad, gwyliau grŵp a gweithgareddau cymdeithasol. Rydyn ni fel arfer yn arwain 2 daith gerdded yr wythnos o wahanol hyd a her. o deithiau cerdded prynhawn 3-5 milltir hyd at deithiau cerdded diwrnod 10-12 milltir.

  Contact details / Manylion cyswllt
  Ros Bellamy – Chair 07976631083

 • Fairtrade Town Llandeilo

  We’re a group of people who have the sole aim of making Llandeilo a Faritrade Town. Come and join the project
  Rydym yn grŵp o bobl sydd a’r unig nod o wneud Llandeilo yn Dref Fairtrade. Dewch ag ymuno a’r prosiect

  Contact details / Manylion cyswllt
  Christoph.fischer@coop.co.uk – 07747613617

 • Festival of the Senses

  Festival of Senses – Committee for the Llandeilo Festival of Senses, Llandeilo’s annual pre-Christmas Festival offers a unique and free event for all the family! Craft, food stalls and entertainment. Organises also fund raising events and runs the Llandeilo Town WiFi.
  Mae Pwyllgor Gŵyl Synhwyrau Llandeilo, Gŵyl flynyddol cyn y Nadolig Llandeilo yn cynnig digwyddiad unigryw ac am ddim i’r teulu i gyd! Crefft, stondinau bwyd ac adloniant. Mae hefyd yn trefnu digwyddiadau codi arian ac yn rhedeg WiFi Tref Llandeilo.

  Contact details / Manylion cyswllt
  FestivalofSenses@gmail.com – 07747613617

  Always looking for new volunteers

 • Friday Night Football

  Over 30’s fun football. Meets every Friday at 7pm the Astro-turf at Tregib, new members welcome. Also indoor 5 a side on a Tuesday evening.
  Pêl-droed hwyl dros 30 oed. Yn cwrdd bob dydd Gwener am 7pm mae’r Astro-turf yn Tregib, croeso i aelodau newydd. Hefyd dan do 5 yr ochr ar nos Fawrth.

  Contact details / Manylion cyswllt
  Rod Davies – 07971 106627

 • Friends of Llandyfeisant Church

  Our group is working to safeguard Llandyfeisant Church (Castle Woods). Our aim is that it should be a community resource available for suitable events and activities. We are a membership group with about 100 local members. We have a committee to manage our work and a constitution to guide us. We welcome approaches from anyone who can help.
  Mae’r grwp yn gweithio i ddiogelu Eglwys Llandyfeisant (Coed y Castell). Ein nod yw y dylai fod yn adnodd cymunedol sydd ar gael ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau addas. Rydym yn grŵp aelodaeth gyda thua 100 o aelodau lleol. Mae gennym bwyllgor i reoli ein gwaith a chyfansoddiad i’n tywys. Rydym yn croesawu dulliau gan unrhyw un a all helpu.

  Contact details / Manylion cyswllt

  https://www.facebook.com/groups/friendsofllandyfeisantchurch
  Our website is https://friendsofllandyfeisantchurch.org
  Please email us on: info@friendsofllandyfeisantchurch.org

  As soon as Covid restrictions allow, we hope to start volunteer work groups to help improve the church and direct surroundings.

 • Jac Lewis Foundation

  We are a registered charity formed to provide free counselling and support to those residents experiencing mental health difficulties in the Ammanford and surrounding areas. We are able to offer counselling support to adults, children and families
  Rydym yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd i ddarparu cwnsela a chefnogaeth am ddim i’r preswylwyr hynny sy’n profi anawsterau iechyd meddwl yn Ammanford a’r ardaloedd cyfagos. Rydym yn gallu cynnig cefnogaeth gwnsela i oedolion, plant a theuluoedd

  Contact details / Manylion cyswllt
  Jaclewisfoundation@gmail.com 
  www.facebook.com/JacLewisFdn/

  Always looking for volunteers

 • Karate Llandeilo

  We train every Friday evening, 6.30-8pm. We welcome all levels, no previous experience required and new members can join at any time. First session is free and payments are monthly – £15. Karate suits (gi) can be purchased through the club but not necessary for first few sessions.  Progression through the belts at grading, three times a year
  Rydyn ni’n hyfforddi bob nos Wener, 6.30-8pm. Rydym yn croesawu pob lefel, nid oes angen profiad blaenorol a gall aelodau newydd ymuno ar unrhyw adeg. Mae’r sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim ac mae’r taliadau’n fisol – £15. Gellir prynu siwtiau Karate (gi) trwy’r clwb ond nid oes eu hangen ar gyfer yr ychydig sesiynau cyntaf. Dilyniant trwy’r gwregysau wrth raddio, dair gwaith y flwyddyn

  Contact details / Manylion cyswllt
  Text Club Secretary 
  Jonathan Garrard 07710 495 661

 • Llandeilo and District Dementia Friendly Community

  LDDFC was set up in 2019 to build a community where people with dementia are understood and supported, and are confident that they can contribute to community life. This involves every part of Llandeilo, including our businesses, schools and local groups of all kinds.
  Sefydlwyd LDDFC yn 2019 i adeiladu cymuned lle mae pobl â dementia yn cael eu deall a’u cefnogi, ac yn hyderus y gallant gyfrannu at fywyd cymunedol. Mae hyn yn cynnwys pob rhan o Llandeilo, gan gynnwys ein busnesau, ysgolion a grwpiau lleol o bob math.

  Contact details / Manylion cyswllt
  Llandeilodfc@gmail.com
  Find us on facebook – Dementia Friends Llandeilo

 • Llandeilo and District Sports association

  Set up as an initiative of Llandeilo Town Council Regeneration Group in 2015.  It supports affiliated sports club to access grants, provides support & ideas to the clubs and is a forum for clubs to meet 3-4 times a year to discuss common theme
  Membership is £10 per annum
  Fe’i sefydlwyd fel menter gan Grŵp Adfywio Cyngor Tref Llandeilo yn 2015. Mae’n cefnogi clybiau chwaraeon cysylltiedig i gael gafael ar grantiau, yn darparu cefnogaeth a syniadau i’r clybiau ac mae’n fforwm i glybiau gwrdd 3-4 gwaith y flwyddyn i drafod themau gyffredin.
  Aelodaeth yn £10 y flwyddyn

  Contact details / Manylion cyswllt

  Email or Facebook
  https://www.facebook.com/llandeilosportsassociation

 • Llandeilo Angling Society

  An angling association, offering leisure activity in the form of angling at an affordable price for local and visiting anglers. Company limited by guarantee, no:- 07831291
  Cymdeithas genweirio, sydd yn cynnig gweithgaredd hamdden ar ffurf pysgota am bris fforddiadwy i bysgotwyr lleol ac o bant. Cwmni wedi’i gyfyngu trwy warant, rhif: – 07831291

  Contact details / Manylion cyswllt

  llandeiloangling@gmail.com

 • Llandeilo LitFest

  Festival to celebrate Literature and culture in Llandeilo, held the end of April each year
  Gwyl i ddathlu Llenyddiaeth a diwylliant yn Llandeilo, cael eu gynal ar diwedd mis Ebrill pob flwyddyn

  Contact details / Manylion cyswllt
  https://llandeilolitfest.org/
  https://www.facebook.com/LlandeiloLitFest

  Always looking for volunteers to help with the festival

 • Llandeilo Town Band

  Community wind band established in 2012.  Currently 30+ members plus a development band for new learners. Very wide age range and playing ability.  A wide variety of music played from Film/show music to Swing and popular medleys. The band rehearse at St.Teilo’s Church at 7.30pm on Wednesdays.  All tuition carried out in supportive non-judgemental atmosphere.
  Band gwynt cymunedol wedi’i sefydlu yn 2012. Ar hyn o bryd gyda 30+ aelod ynghyd â band datblygu ar gyfer dysgwyr newydd. Ystod oedran eang iawn a lefel chwarae. Chwaraewyd amrywiaeth eang o gerddoriaeth o gerddoriaeth Ffilm / sioe i Swing a chymoedd poblogaidd. Mae’r band yn ymarfer yn Eglwys St.Teilo am 7.30pm ar ddydd Mercher. Gwneir yr holl hyfforddiant mewn awyrgylch anfeirniadol gefnogol.
  Contact details / Manylion cyswllt
  Facebook page Band Tref Llandeilo Town Band – https://www.facebook.com/BandTrefLlandeilo

 • Mind Carmarthen

  Come and join us at our brand new drop in centre for support, advice or a chat. Service is aimed at those 18 years of age or older. 16 & 17 year olds will be considered on a case by case basis.
  Dewch i ymuno â ni yn ein canolfan galw newydd sbon i gael cefnogaeth, cyngor neu sgwrs. Mae’r gwasanaeth wedi’i anelu at y rhai 18 oed neu’n hŷn. Bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn cael eu hystyried fesul achos.
  Contact details / Manylion cyswllt
  alex@mindcarmarthen.org.uk

 • Permaculture Tywi

  Group for people with gardens, land or allotments interested in growing using the ethics  of permaculture; earth care, people care, fair shares.
  We have 84 members with a core of about 20.
  In normal times, we do monthly working parties (permablitzes )
  Produce swaps,  talks, workshops, we have a library of things, a seed sharing bucket, a seed saving group
  Grŵp ar gyfer pobl â gerddi, tir neu randiroedd sydd â diddordeb mewn tyfu gan defnyddio moeseg permaddiwylliant; gofal daear, gofal pobl, cyfranddaliadau teg. Mae gennym 84 aelod gyda chraidd o tua 20. Mewn amseroedd arferol, rydym yn cynnal gweithgorau misol (permablitzes)
  Cyfnewidiadau cynnyrch, sgyrsiau, gweithdai, mae gennym lyfrgell o bethau, bwced rhannu hadau, grŵp arbed hadau
  Contact details / Manylion cyswllt
  Facebook page open to local non members for general information and activities and emails to members for member only activities – lynneball580@btinternet.com

 • Royal British Legion – Llandeilo Branch

  Supporting men and women, veterans and their families.
  Llandeilo Branch is a small group of volunteers who want to maintain the profile of RBL in this area. We cover a large area with the closest branch being Ammanford or Llandovery
  We raise funds for the work of the RBL via Poppy appeal each year & organize Remembrance Sunday
  We are looking to make sure every veteran in the area knows how to contact us
  Yn cefnogi dynion a menywod, cyn-filwyr a’u teuluoedd. Mae Cangen Llandeilo yn grŵp bach o wirfoddolwyr sydd am gynnal proffil RBL yn yr ardal hon. Rydym yn gorchuddio ardal fawr gyda’r gangen agosaf yw Amanford neu Llanymddyfri.
  Rydym yn codi arian ar gyfer gwaith yr RBL trwy apêl Poopy bob blwyddyn ac yn trefnu Sul y Cofio Rydym yn edrych i sicrhau bod pob cyn-filwr yn yr ardal yn gwybod sut i gysylltu â ni
  Contact details / Manylion cyswllt
  llandeilo.secretary@rbl.community
  https://www.facebook.com/Royal-British-Legion-Llandeilo-Branch-104533507646942

  New volunteers always welcome

 • TACLO Llandeilo

  We’re a group of volunteers who care for the environment and want to keep Llandeilo as clean and enjoyable as possible. Join us at one of our picking events!
  Rydyn ni’n grŵp o wirfoddolwyr sy’n gofalu am yr amgylchedd ac eisiau cadw Llandeilo mor lân a difyr â phosib. Ymunwch â ni yn un o’n digwyddiadau pigo!

  Contact details / Manylion cysylltu
  https://www.facebook.com/TACLOGroupLlandeilo
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjLd4VSgXgRmxKEpPcqcLSYZ97jpEqCXxuoFrLszE0nYj3ng/viewform

 • Tregib Sports Facilities

  Located just outside the town of Llandeilo in West Wales. Tregib Sports Facilities is a Community based, Volunteer run organisation providing sporting facilities for the people of Llandeilo and the surrounding areas.
  Wedi’i gadw ychydig y tu allan i dref Llandeilo yng Ngorllewin Cymru. Mae Cyfleusterau Chwaraeon Tregib yn sefydliad Cymunedol sy’n cael ei redeg gan Wirfoddolwyr ac sy’n darparu cyfleusterau chwaraeon i bobl Llandeilo a’r ardaloedd cyfagos.

  Contact details / Manylion cyswllt
  Website: http://www.tregibsportsfacilities.co.uk
  Facebook: http://www.facebook.com/tregibsportsfacilities

  Always looking for volunteers to help with general maintenance

 • Tywi Harmony

  Tywi Harmony, is a non-auditioning choir.  We believe that singing is everyone’s birthright, regardless of musical experience or ability. We sing different types of songs from all over the world, -which includes Maori, African, Eastern European and the British Isles. All are welcome. We now meet on Thursday Nights 7pm-9pm in Llangathen Hall, next to Aberglasney Gardens.
  Côr di-glyweliad yw Tywi Harmony. Credwn fod canu yn hawl geni pawb, waeth beth yw eich brofiad cerddorol neu eich allu. Rydyn ni’n canu gwahanol fathau o ganeuon o bob cwr o’r byd, sy’n cynnwys Maori, Affrica, Dwyrain Ewrop ac Ynysoedd Prydain. Croeso i bawb. Nawr, rydyn ni’n cwrdd yn Neuadd Llangathen ger ardd ‘Aberglasney’ ar ddydd Iau rhwng 7pm a 9pm.

  Contact details / Manylion cyswllt
  07824 799134 or 01269 592096
  vivienne@wales123.plus.com

 • Tywi Valley Open Studios

  Hidden in the Tywi Valley at various locations all within 15 miles of Llandeilo are numerous artists all bustling away making their arts and crafts.
  Tywi Valley Open Studios was established to enable artists to share their working practices with the general public.  Rarely does anyone get to see who the artist is, where they work or hear why they make what they do. Each year, for a week in July, a group of 40 artists, all with studios within a 15 mile radius of Llandeilo open their working practices to the public. It is your chance to meet the maker and find out about the person behind the scenes – an opportunity for you to see artists working and to ask questions as well as having the opportunity of purchasing your own unique piece of art.
  Some artists demonstrate their craft, hold workshops and put on events. The dates and times for these will vary. Unfortunately, due to Covid-19 the trail was not held in 2020 or 2021, but artists hope to open their doors once again in 2022.

  Yn gudd yn Nyffryn Tywi mewn gwahanol leoliadau i gyd o fewn 15 milltir i Llandeilo mae nifer o artistiaid i gyd yn brysur yn gwneud eu celf a’u crefft.
  Sefydlwyd Tywi Valley Open Studios i alluogi artistiaid i rannu eu harferion gwaith gyda’r cyhoedd. Anaml y mae unrhyw un yn cael gweld pwy yw’r artist, ble maen nhw’n gweithio neu’n clywed pam maen nhw’n gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud. Bob blwyddyn, am wythnos ym mis Gorffennaf, mae grŵp o 40 o artistiaid, pob un â stiwdios o fewn radiws 15 milltir i Llandeilo yn agor eu harferion gwaith i’r cyhoedd. Dyma’ch cyfle i gwrdd â’r gwneuthurwr a darganfod am y person y tu ôl i’r llenni – cyfle i chi weld artistiaid yn gweithio a gofyn cwestiynau yn ogystal â chael cyfle i brynu’ch darn unigryw o gelf eich hun.
  Mae rhai artistiaid yn arddangos eu crefft, yn cynnal gweithdai ac yn cynnal digwyddiadau. Bydd y dyddiadau a’r amseroedd ar gyfer y rhain yn amrywio. Yn anffodus, oherwydd Covid-19 ni chynhaliwyd y llwybr yn 2020 na 2021, ond mae artistiaid yn gobeithio agor eu drysau unwaith eto yn 2022.

  Contact details / Manylion Cyswllt
  https://www.tywivalleyopenstudios.wales/
  Facebook  – https://www.facebook.com/tywivalleyopenstudios Instagram – https://www.instagram.com/tywi_valley_open_studios/

  Always looking for artists and volunteers

 • West Wales Poundies Dog Rescue

  We are a group of volunteers, dedicated to saving the lives of dogs on “death row” in the welsh council pounds. We work with reputable rescue organizations to help save these dogs lives. All these dogs need our help, they all deserve a chance of a long happy life, none of them should die in this cold cruel way. Charity Number – 1160474
  Rydym yn grŵp o wirfoddolwyr, sy’n ymroddedig i achub bywydau cŵn ar “rhes marwolaeth” ym mhunnoedd cyngor Cymru. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau achub parchus i helpu i achub bywydau’r cŵn hyn. Mae angen ein help ar yr holl gŵn hyn, maen nhw i gyd yn haeddu siawns o fywyd hapus hir, ni ddylai’r un ohonyn nhw farw yn y ffordd greulon oer hon
  Contact details / Manylion cyswllt
  01558 685599
  http://www.westwalespoundies.org.uk
  wwp.tegfan@outlook.com

 • Youth Club Llandeilo

  Committee setting up a Youth Club for Llandeilo. Looking for volunteers to help with a diverse range of activities
  Pwyllgor yn sefydlu Clwb Ieuenctid ar gyfer Llandeilo. Chwilio am wirfoddolwyr i helpu gydag ystod amrywiol o weithgareddau
  Contact details / Manylion cyswllt
  https://www.facebook.com/LlandeiloYouthandChildrenSociety
  youthclubllandeilo@gmail.com

%d bloggers like this: